Vedtekter

Vedtekter for Kongsberg Kameraklubb

1.) Klubbens navn

Klubbens navn er Kongsberg Kameraklubb
forkortet KKK

7.)  Kontingent

Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten, eller gir styret myndighet til dette.
Medlemmene plikter å betale kontingent og
andre økonomiske forpliktelser vedkommende har pådratt seg til KKK innen fastsatte tidsfrister. Dersom et medlem melder seg ut eller blir ekskludert fra klubben kan medlemskap gjenopptas etter gjeldende søknadsprosedyre. All tidligere skyldig kontigent skal være betalt og eventuelt annet økonomisk mellomværende skal være oppgjort
før gjenopptak. Ved innmelding etter 1. August i et kalenderår, innrømmes halv kontingent til klubben.

2.) Klubbens formål

Klubbens formål er å samle fotointeresserte
amatører for hyggelig samvær i et inspirerende
og lærerikt miljø.
Klubbens virke er geografisk omkring
Kongsberg.

 8.) Opphør av medlemskap

Medlemskap skal kun opphøre ved skriftlig utmeldelse, eller ved ikke å betale årskontingent. Styret kan
suspendere eller ekskludere medlemmer som grovt eller på annen måte anses uskikket til å være tilsluttet
klubben.

3.) Klubbens virksomhet

Klubben skal formidle informasjon og
kunnskap til klubbens medlemmer. I tillegg
skal den arrangere turer, treff og møter hvor
fotografi og sosialt samvær er prioritert.
Klubben skal virke som et bindeledd mellom medlemmene.
Det tillates ingen partipolitisk, religiøs eller
annen ideologisk virksomhet i klubbens navn eller regi.

9.) Årsmøte

Årsmøte avholdes i januar eller februar måned hvert år.Tidspunktet fastsettes av styret og informeres medlemmene senest 14 dager før møtet.Regnskap, budsjett og årsbretning, samt
innkomne forslag fremlegges på årsmøtet.

Årsmøte skal behandle:
Årsberetning, regnskap, revisjon,
medlemsavgift, valg samt innkomne
saker fra medlemmene.

Voteringer skal avgjøres ved vanlig flertall.

Endringer av vedtekter avgjøres ved minst 2/3-dels flertall.

Medlemmer som ikke er tilstede på årsmøtet, kan gi et tilstedeværende medlem fullmakt til å stemme for seg.
Hvert medlem kan medbringe maksimalt to fullmakter. Slik fullmakt må være skriftlig, og skal forevises på
årsmøtet.

4.) Besluttende organ

Årsmøtet er klubbens øverste myndighet og besluttende organ.

 10.) Stemmerett

Alle medlemmer med betalt medlemskap har stemmerett på årsmøtet.

5.) Klubbens ledelse

Klubbens ledelse og drift ivaretas av et valgt Styre bestående av:
– Leder (velges for 2 år i partallsår)
– Nestleder (velges for 2 år i oddetallsår)
– Sekretær (velges for 2 år i oddetallsår)
– Kasserer (velges for 2 år i partallsår)
– Styremedlem (velges for 2 år i partallsår)

Styrevervene er ikke betalt, men hver enkelt har krav på å få dekket utgifter forbundet med vervet.
Styret kan fatte vedtak når et flertall av Styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. Styremedlemmer plikter å melde fra hvis de har mistanke om at de kan være inhabile i en sak. I så fall skal de øvrige styremedlemmer stemme over habilitetsspørsmålet før saken blir behandlet. Hvis hele Styret skulle være inhabile så skal saken overføres til neste Årsmøte.
Foreningen tegnes av Leder og Kasserer i fellesskap.
I tillegg til Styret så skal det velges en Valgkomité bestående av 2 medlemmer som skal lage en innstilling til neste Årsmøte.

 11.) Oppløsning

KKK kan oppløses på to etterfølgende
årsmøter med hver seg minst 3/4 flertall Ved eventuell oppløsning settes klubben
økonomiske midler inn på sperret konto i 5 år i fall klubben skulle gjennoppstå. Hvis så ikke inntreffer fordeles disse midlene etter vedtak på siste årsmøte.

6.) Vilkår for medlemskap

Klubben er åpen for personer som har interesse for fotografering. Ett hvert medlem plikter å rette seg etter de vedtekter som til enhver tid
gjelder for KKK.