Tips: Utvelgelse av bilder

Fremhevet

Windows OS tips om dere trenger å plukke ut hvert n’te bilde fra en mappe og kopiere/flytte dette til en undermappe.

LR inneholder ikke de store mulightene for dette og har man +1000 bilder i en TimeLapse og vil bruke hvert 2., 3., 4. bilde som frame i en timelapse så kan det være en fordel å flytte/kopiere disse til en egen mappe. Dette kan man enkelt gjøre via et Powershell script som startes som Administrator der man slår av restriksjoner på ExecutionPolicy:

Slå av Execution policy
PS C:\Skript>set-executionpolicy unrestricted og svar med Y.

Kjøre script med argumenter
PS C:\Skript>.\Flytt-Kopier-Filer.ps1 -home «full sti til filene» -To «mappe under From der filene skal plasseres» -Seq 1, 2, 4, 4 osv -Move $true ($true ved flytting, ved kopiering kan -Move utelates) -Try $False (uten -Try så vil ikke noe skje, bare liste på skjermen hva scriptet vill utføre) -Ext jpg eller filtypen du vil sjekke mot. Scriptet tar ikke med seg XMP filene om de skulle finnes. Da må scriptet kjøres en gang til med -Ext xmp som filtype.

Eksempeler om 1000 JPG filer ligger under C:\Bilder\TimeLapse\Knuten og man ønsker å ha kun hvert 4. bilde som frame i en TimeLapse:

Kopiere og bare liste på skjerm
PS C:\Skript>.\Flytt-Kopier-Filer.ps1 -home «C:\Bilder\TimeLapse\Knuten» -To TLapse4 -Seq 4 -Ext JPG
Kopiere og utføre
PS C:\Skript>.\Flytt-Kopier-Filer.ps1 -home «C:\Bilder\TimeLapse\Knuten» -To TLapse4 -Seq 4 -Ext JPG -Try $False
Flytte og bare liste på skjerm
PS C:\Skript>.\Flytt-Kopier-Filer.ps1 -home «C:\Bilder\TimeLapse\Knuten» -To TLapse4 -Seq 4 -Ext JPG -Move $True
Flytte og utføre
PS C:\Skript>.\Flytt-Kopier-Filer.ps1 -home «C:\Bilder\TimeLapse\Knuten» -To TLapse4 -Seq 4 -Ext JPG -Move $True -Try $False

Importer mappen du har kopiert/flyttet til med Add using current location i LR.

Lagre dette som c:\skript\flytt-kopier-filer.ps1 eller noe tilsvarende og kjør dette i et PS vindu.
#Script start
#Odd Eirik Skjolde, 2017
param(
[string]$From = $(throw «-From er påkrevet og mappen du skal flytte fra «) ,
[string]$To = $(throw «-To er påkrevet og destinasjons mappen som opprettes under -From»),
[string]$Ext = $(throw «-Ext er påkrevet må inneholde filtypen du skal sjekke for»),
[int]$Seq = $(throw «-Seq er påkrevet og bestemmer utvelgelsen av filer. 1 er alle filer, 2 hverannen, osv»),
[bool]$Move = $False, #Normalt vil filene kopieres, sett -Move til $True og de flyttes
[bool]$Try = $True #Normalt vil filene listes ut uten at noe kopieres/flyttes. Med -Try til $False så vil det bli flyttet/kopiert
)
$arrFList = @()
if (!(test-path $($From+»\»+$To))) {new-item -path $($From+»\»+$To) -itemtype Directory | out-null}
$arrFList = gci $from | ?{! $_.PsiContainer -and $_.Extension -match $Ext} | select -exp fullname
if ($Try) {$Exec = «List:»} else {$Exec = «Utført:»}
for ($i = 0; $i -le $arrFlist.Count – 1; $i += $Seq) {
if ($Move) {
Write-host «$Exec Flytt $($arrFList[$i]) til $($From+»\»+$To)»
if (!($Try)) {move-item $($arrFList[$i]) $($From+»\»+$To) | out-null}
} else {
write-host «$Exec Kopier $($arrFList[$i]) til $($From+»\»+$To)»
if (!($Try)) {copy-item $($arrFList[$i]) $($From+»\»+$To) | out-null}
}
}
#Script Slutt

Når du er ferdig så sett executionpolicy tilbake til restriced. Ellers kan du være noe mer utsatt for angrep som benytter PS script.
PS C:\Skript>set-executionpolicy restricted og svar med Y.

Litt om Focus Stacking

Fotostacking er en teknikk vi kan bruke når vi vil utøke dybdeskarpheten. Der man normalt kanskje bare har 4-5mm dybdeskarphet så kan vi med fotostacking få dette til å bli skarpt over flere cm.

Tar man feks et bilde med en 105mm macro med liten dybdeskarphet (f/5) på 45cm avstand med en Nikon D700 så vil bildet være skarpt mellom 44,8 og 45,2cm. Vil man ha flere cm skarpt så tar man en rekke bilder av samme motiv, men flytter fokuspunktet langs en rett linje fra eller mot kamera. Starter feks med et fokuspunkt nærmest kamera, tar et bilde, flytter fokuspunktet litt lenger fra og tar et nytt bilde. Man må passe på at man overlapper det forrige fokuspunktet. Det betyr i dette tilfellet at man flytter seg maksimalt 0,4cm innover i bildet for hver gang man fokuserer på nytt og tar bilde. Når man har kommet så langt som ønskelig tar man alle bildene og kjører de gjennom et fotostacker program.

Man kan selvfølegelig gjøre dette over større avstander uten at det behøver å være et makro bilde. Et Nikon D200 med en 50mm f/5 har på 50cm avstand en DOF faktor på 1,8cm. Men på en avstand 90cm inn i bildet så har DOFøket til hele 6cm. Det betyr at hvis du med denne konfigurasjonen vil ha alt skarpt i en dybde av 40 cm så kan du gradvis øke avstanden innover i bildet for hvert fokuspunkt du setter. Med DOF kalkulatoren kan vi regen oss frem til hvordan fokuspunktet må flyttes innover i bildet. Start på 50cm start + 1,8cm + 1,8cm + 1,8cm + 2cm + 2cm + 2cm + 2cm +3cm + 3cm + 3cm + 3cm + 4cm + 4cm +5cm + 5cm = 93cmd. Her må man ta 15 bilder for å dekke hele området.

Resultatet er et bilde med dybdeskarphet langs hele linjen. 🙂

Se eksempel på fotostacking her: http://torelarsen-foto.net/node/144

For de som har en smart telefon (IOS/Android/Win8RTM) så kan dere laste ned og installere en DOF (Deph Of Field) kalkulator gratis. Med denne så kan du enkelt finne ut hva dybdeskarpheten for ditt objektiv er ved en gitt blender og brennvidde. En helt grei WEB versjon av DOF kalkulator finner du her.

DOF (Depth of field kalkulator)

Med DOF kalkulatoren så kan du greit regne deg frem til hvor mange bilder du må ta og hvor langt du må flytte fokuspunktet for hvert bilde som tas. Med utgangspunkt i eksemplet D700 med 105mm f/5 og DOF på 0,4cm så vil et skarpt bilde av en 4cm lang gjenstand kreve min.10 bilder for å få hele gjenstanden skarp. 8cm vil da kreve 20 bilder, osv.

Du kan lese litt mer om hvor du finner programvare og erfaringer under FocusStacking Workshop som ble holdt 12.03.13.

Odd Eirik Skjolde
12.03.13


CS2 kurs notater kan også benyttes for CS4

Notater fra PS CS2 kurs med Henry 21.10.06

Alt er relatert til PS CS2 men alle funksjonene er der i CS4 også. Det kan hende snarveiene er litt annerledes. Det kan også ha sneket seg inn noen feil underveis, men det finner dere ut av. Her basisen som trengs for videre eksperimentering.

Les videre